ศาลจังหวัดยะลา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • -- ศาลจังหวัดยะลา -- Yala Provincial Court -- โทรศัพท์ 073-220750 โทรสาร 073-217074ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
อื่นๆ
 1. ประกาศ เรื่อง การส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 2. ประกาศ เรื่อง สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการการส่งคำคู่ความ หรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาและประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม
ประกาศศาลจังหวัดยะลา
 1. เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการตามโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559
 2. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดยะลาและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 24 หน่วย ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
 3. เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 21 รายการ
 4. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดยะลา และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 24 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 5. เรื่อง สอบราคาจ้างในการปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องประชุมใหญ่ อาคารศาลจังหวัดยะลา เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 48000 btu จำนวน 4 เครื่อง เครื่องฟอกอากาศขนาด 500 cfm จำนวน 1 เครื่อง
 6. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดยะลา และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 24 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 7. เพิ่มเติมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 8. เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด อาคารศาลจังหวัดยะลาและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 24 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
พ.188/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.3