ศาลจังหวัดยะลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • -- ศาลจังหวัดยะลา -- Yala Provincial Court -- โทรศัพท์ 073-220750 โทรสาร 073-217074

ประกาศศาลจังหวัดยะลา เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันอาชีพของศาลจังหวัดยะลา


ตามที่ ศาลจังหวัดยะลา  ได้จัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกันอาชีพตามระเบียบ
ศาลจังหวัดยะลาว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการขึ้นทะเบียนหรือลบชื่อออกจากทะเบียนและแนวทางปฏิบัติของผู้ประกันอาชีพ พ.ศ.๒๕๖๑  เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนให้มีทางเลือกในการขอปล่อยชั่วคราวเพิ่มมากขึ้น  จึงประกาศให้ผู้ที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันอาชีพ    ของศาลจังหวัดยะลา ให้มายื่นแสดงความจำนงรวมทั้งรายละเอียดหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันต่อผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดยะลา 


เอกสารแนบ